ประวัติความเป็นมาของสมาคม

ก่อตั้งเมื่อ 16 กรกฎาคม 2556

วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำการพัฒนางานปราศจากเชื้อ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน

พันธกิจ :

  1.	สร้างเครือข่ายองค์กรวิชาชีพระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน

  2.	ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือพัฒนาเครือข่ายระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน

  3.	เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ในวิชาชีพให้มีมาตรฐานสู่สากล

  4.	ติดตามความกว้าหน้าทางเทคโนโลยี และถ่ายทอดสู่บุคลากรวิชาชีพ

  5.	ระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียนสนับสนุนสถานบริการทางสุขภาพประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากร

  6.	จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร

ค่านิยม : “ รักพัฒนา จิตอาสา สามัคคี มีคุณธรรม”

วัตถุประสงค์ 

  1.	เป็นศูนย์กลาง ติดต่อประสานงานระหว่างบุคลที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ปราศจากเชื้อของสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั่วประเทศ

  2.	พัฒนาและสนับสนุน ด้านวิชาการ การทำให้ปราศจากเชื้อสู่มาตรฐานสากล

  3.	พัฒนาองค์ความรู้ แก่บุคลากร ที่เกี่ยวข้อง โดยการฝึกอบรม จัดประชุม ทางวิชาการ ศึกษาดูงาน รวมทั้งเผยแพร่เอกสารวิชาการ

  4.	ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กร การกุศล เพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์

  5.	เป็นสมาคม ที่ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมือง
(0 Votes)

Super User(yuri)

ติดต่อเรา

: เลขที่ 88/186 เดอะสตาร์เอคอนโดมิเนียม หมู่ที่ 2 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
: 086-3459903
: cssathailand@gmail.com
: สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย (Central Sterilizing Services Association of Thailand)