นายกสมาคมฯ
นายกสมาคมฯ

นส.นันทิภาสิ์ สิริจินดาดิรัชต์

อุปนายก 1
อุปนายก 1

(ด้านบริหาร)

นส.อรอนงค์

อุปนายก 2
อุปนายก 2

(ด้านวิชาการ)

นส.ลลิตา

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฝ่ายบริหาร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฝ่ายบริหาร

นพ.สมศักดิ์ วัฒนศรี

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฝ่ายวิชาการ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฝ่ายวิชาการ

สุภาพ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฝ่ายวิชาการ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฝ่ายวิชาการ

เลขานุการ

เลขานุการ
เลขานุการ

เอมิกาญ

เหรัญญิก

เหรัญญิก
เหรัญญิก

ผู้ช่วยเหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก

ฝ่ายปฏิคม

ปฏิคม(เจษฎา)
ปฏิคม(เจษฎา)

ปฏิคม( ดวงจิตร์)
ปฏิคม( ดวงจิตร์)

หัวหน้า

ปฏิคม( กำจง)
ปฏิคม( กำจง)

ฝ่ายทะเบียน

ฝ่ายทะเบียน( กัญพัชร)
ฝ่ายทะเบียน( กัญพัชร)

ฝ่ายทะเบียน(พรทิพย์)
ฝ่ายทะเบียน(พรทิพย์)

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์.( วลัยพร)
ประชาสัมพันธ์.( วลัยพร)

ประชาสัมพันธ์.(  ชิโนรส   )
ประชาสัมพันธ์.( ชิโนรส )

สารสนเทศฯ

สารสนเทศฯ( สราวุธ)
สารสนเทศฯ( สราวุธ)

สารสนเทศฯ(ศรีสกุล)
สารสนเทศฯ(ศรีสกุล)

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ(ขวัญเรือน)
ฝ่ายวิชาการ(ขวัญเรือน)

ฝ่ายวิชาการ( อรสา)
ฝ่ายวิชาการ( อรสา)

ฝ่ายวิชาการ(ศิริพร)
ฝ่ายวิชาการ(ศิริพร)

ติดต่อเรา

: เลขที่ 88/186 เดอะสตาร์เอคอนโดมิเนียม หมู่ที่ 2 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
: 086-3459903
: cssathailand@gmail.com
: สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย (Central Sterilizing Services Association of Thailand)