เนื้อหาในการบรรยา

 

ลำดับที่ หัวข้อ ผู้บรรยา วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 นวัตกรรมการขนส่งเครื่องมือแพทย์ รพ.นพรัตน์ อ.วราณี ฉายศิริ 2017-08-21 Download
2 แนวคิดและมุมมองความก้าวหน้าของพยาบาลงานจ่ายกลาง อ. ศิริมา ลีละวงศ์ 2017-08-21 Download
3 Assuring Sterilization Process  รศ.ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ 2017-08-21  Download 
4 Support CSSD with 3G Principles คุณอรไท เหาตะวานิช 
Lion Intermed Company Limited
2017-08-21 Download
5 Innovative on a cleaning process in CSSD to support THAILAND Hospital 4.0 DR. PHISIT UIRUNGROJ R.Ph. บ. โพสเฮลท์แคร์ 2017-08-21 Download
6 การเลือกผลิตภัณฑ์น้้ายาล้างท้าความสะอาด เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ อาจารย์ ดร. ภก.เฉลิมพงษ์แสนจุ้ม 2017-08-21 Download
7 สารทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ INSTRUMENT CLEANER บ. โพสเฮลท์แคร์ 2017-08-21 Download
8 แนวคิดแการใช้โปรแกรม Innovative on a cleaning process in CSSDละมุมมองความก้าวหน้าของพยาบาลงานจ่ายกลาง บ. โพสเฮลท์แคร์ 2017-08-21 Download
9 Indicator for CSSD นพ. พงศ์ธร เกียรติดำรงวงศ์ 2017-08-22 Download
10 Management of Endoscope for Patient Safety Management of Endoscope for Patient Safety 2017-08-22 Download
11 แนวปฏิบัติการทำให้เครื่องมือแพทย์ปราศจากเชื้อ สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย 2017-08-22 Download
12 Safety Culture & Kaizen Safety Culture & Kaizen 2017-08-22 Download
13 เกณฑ์การพิจารณาผลงานและให้คะแนนเพื่อรับ Thailand Kaizen Award Thailand Kaizen 2017-08-22 Download
14 การประเมินความสะอาดเครื่องมือแพทย์ด้วยวิธีแตกต่าง อ.ชฎานนันท์ ประเสริฐปั้น 2017-08-23 Download
15 คุณภาพน้ำในกระบวนการทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ อ เกียรติก้องไกร บุญนำ 2017-08-23 Download
16 สมบัติผ้าทอทางการแพทย์ อ.เอื้องพร 2017-08-23 Download
(0 Votes)

Super User(yuri)

ติดต่อเรา

: เลขที่ 88/186 เดอะสตาร์เอคอนโดมิเนียม หมู่ที่ 2 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
: 086-3459903
: cssathailand@gmail.com
: สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย (Central Sterilizing Services Association of Thailand)