วิชาการ

# หัวข้อ ผู้บรรยาย วันที่ลงประกาศ ดาว์นโหลด
1 นวัตกรรมการขนส่งเครื่องมือแพทย์ รพ.นพรัตน์ อ.วราณี ฉายศิริ2017-08-21Download
2 แนวคิดและมุมมองความก้าวหน้าของพยาบาลงานจ่ายกลาง อ. ศิริมา ลีละวงศ์2017-08-21Download
3 Assuring Sterilization Process รศ.ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ2017-08-21Download
4 Support CSSD with 3G Principles คุณอรไท เหาตะวานิช Lion Intermed Company Limited2017-08-21Download
5 Innovative on a cleaning process in CSSD to support THAILAND Hospital 4.0 DR. PHISIT UIRUNGROJ R.Ph. บ. โพสเฮลท์แคร์2017-08-21Download
6 การเลือกผลิตภัณฑ์น้้ายาล้างท้าความสะอาด เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ อาจารย์ ดร. ภก.เฉลิมพงษ์แสนจุ้ม2017-08-21Download
7 สารทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ INSTRUMENT CLEANER บ. โพสเฮลท์แคร์2017-08-21Download
8 การใช้โปรแกรม Innovative on a cleaning process in CSSD บ. โพสเฮลท์แคร์2017-08-21Download
9 Indicator for CSSD นพ. พงศ์ธร เกียรติดำรงวงศ์2017-08-22Download
10 Management of Endoscope for Patient Safety รศ.ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ2017-08-22Download
11 แนวปฏิบัติการทำให้เครื่องมือแพทย์ปราศจากเชื้อ สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย2017-08-22Download
12 Safety Culture & Kaizen Safety Culture & Kaizen2017-08-22Download
13 เกณฑ์การพิจารณาผลงานและให้คะแนนเพื่อรับ Thailand Kaizen Award Thailand Kaizen2017-08-22Download
14 การประเมินความสะอาดเครื่องมือแพทย์ด้วยวิธีแตกต่าง อ.ชฎานนันท์ ประเสริฐปั้น2017-08-23Download
15 คุณภาพน้ำในกระบวนการทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ อ เกียรติก้องไกร บุญนำ2017-08-23Download
16 สมบัติผ้าทอทางการแพทย์ อ เอื้องพร2017-08-23Download
Copyright © 2015 All Rights Reserved.
http://thaicssa.camera-plus.in.th/